پايه فیوز کاردی

پایه فیوز کاردی و کلید فیوز NH-NV