پایه فیوز سیلندری VLC

پایه فیوز سیلندری (سکسیونر-استوانه ای) VLC