فیوز فشار متوسط ای تی آی VVC 12kV 50A 50N 292

//فیوز فشار متوسط ای تی آی VVC 12kV 50A 50N 292