قطع كننده تركیبی 32 آمپر تیپ ETI 3P+N 4M KZS AC / C

//قطع كننده تركیبی 32 آمپر تیپ ETI 3P+N 4M KZS AC / C