کلید قطع كننده تركیبی 32 آمپر

//کلید قطع كننده تركیبی 32 آمپر